Pruszcz
Gmina Pruszcz PDF Drukuj Email
W Dolinie Dolnej Wisły, jednym z czterech makroregionów Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, leży Topolno - miejscowość o bardzo ciekawej historii związanej miedzy innymi z bliskością Wisły.

Interesującym pod względem architektonicznym jest kościół sakralny p.w. Nawiedzenia NMP. zbudowany w latach 1681 - 1683 z fundacji Adama Konarskiego dla sprowadzonych tu w 1649 roku Paulinów z Jasnej Góry. Nieopodal tej barokowej, murowanej i bogato dekorowanej świątyni znajduje się zespół pałacowo - parkowy z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów - siedziba Zgromadzenia Sióstr Pasterek oraz pozostałości zabudowy dawnego folwarku. Według tradycji ksieni zakonu benedyktynek z Chełmna, Magdalena Mortęska ufundowała w 1616 roku kapliczkę stojącą do dziś przy drodze z Grabowa do Topolna.

Kolejnym zabytkiem mieszczącym się na terenie gminy jest Kościół p.w. św. Jakuba z 1865 roku znajdujący się w Niewieścinie.

W Łowinie znajduje się dom z kuźnią pochodzący z XIX wieku. Z wyposażenia kuźni zachował się skórzany miech i pień pod kowadło oraz nieliczne narzędzia kowalskie.

Kolejnym zabytkiem jest kościół poewangelicki p.w. św. Andrzeja Bobolii w Wałdowie z XIX wieku będący kościołem filialnym parafii Pruszcz. W Gołuszycach znajduje się Zespół Dworsko - Parkowy. Obejmuje dwór wzniesiony około 1880 roku, kaplicę z 1929 roku i park krajobrazowy ze zbiornikiem wodnym oraz zabytkowym drzewostanem z dwoma pomnikami przyrody. Do walorów krajobrazowo - turystycznych należy niewątpliwie układ przestrzenny gminy graniczący ze strony wschodniej z Zespołem Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych, a z zachodniej z Borami Tucholskimi.

O walorach przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu najlepiej świadczy fakt, iż w "Ogólnopolskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej" na lata 1996 - 2000 w kategorii ekosystemów cieków wodnych dolina Wisły została uznana za jeden z dziesięciu najcenniejszych obiektów.


Wielu z Państwa zainteresuje zapewne jedna z osobliwości przyrodniczych, jaka jest niewątpliwie wczesnośredniowieczne grodzisko ze źródłem św. Rocha usytuowane na krawędzi wysoczyzny świeckiej w Topolnie.
Na terenie gminy znajdują się następujące zabytki przyrody:
  • 2 dęby szypułkowe na obszarze Zespołu Dworsko - Pałacowego w Gołuszycach, 4 dęby w parku w Luszkówku oraz 1 dąb rosnący przy drodze prowadzącej z Wałdowa do Niewieścina,
  • 800 - letnia lipa drobnolistna oraz 3 cisy pospolite w Łowinku,
  • aleja przydrożna składająca się ze 100 dębów szypułkowych rosnąca na trasie Serock - Łowin,
  • aleja przydrożna składająca się ze 160 jarzębów szwedzkich rosnąca w miejscowości Łowinek,
  • topola osika rosnąca na cmentarzu w Pruszczu,
  • głaz narzutowy o obwodzie 630 cm znajdujący się w Serocku.
Projektowanym rezerwatem przyrody jest głęboki, rozgałęziony Parowów Cieleszyński z unikalnym stanowiskiem zlepieńców i piaskowców plejstoceńskich.o powierzchni 36 ha.


źródło: http://www.pruszcz.pl/